Navigácia

Keyboardové oddelenie

Keyboard je elektronický digitálny nástroj vybavený množstvom zvukových registrov, automatickými sprievodmi, rytmami a ďalšími doplnkami. Napriek rozsiahlym technickým vymoženostiam je pre hru na tento nástroj nevyhnutné získať kvalitnú prstovú techniku, ktorá je zárukou ďalšieho umeleckého rastu.

Keyboard môže zastúpiť ako sólový nástroj nasledovné hudobné nástroje: klavír, čembalo, organ a mnoho ďalších. V kombinácii s rôznymi zvukovými farbami môže vytvárať multiinštrumentálnu hudbu. Z dôvodu širokej ponuky, ktorá sa na trhu vyskytuje je ideálne vyučovací proces uplatňovať na nástroji, ktorý má minimálne rozsah 5 oktáv - 61 kláves s dynamickou klávesnicou.

Cieľom hry je rozvíjať hudobné dispozície žiaka a prehĺbiť jeho záujem o hru na tento nástroj. Naučiť žiaka rozlišovať jednotlivé hudobné nástroje podľa ich zvukového zafarbenia. Prehlbovať hudobnú vnímavosť, predstavivosť a upevňovať základné hudobné návyky hry. Veľký dôraz klásť na rozvoj rytmického a harmonického cítenia.


Pedagógovia

Mgr. art. Pavol Zápotočný - vedúci oddelenia

Mgr. Oto Haverla

Stanislav Hýbela

Igor Ivan, DiS. art.

Veronika Paľovčíková, DiS. art.

Bc. Marta Žiačiková

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ